Judovereniging Luki Goshi Amsterdam
Home page
Verenigingsinformatie
Contributie
Judo reglement
Trainingslokatie en tijden
Privacy policy
Kawashi Systeem
Kyu graden (banden) en examens

Bestuur Verenigingsgegevens:
Voorzitter: Nils Zijlstra (2e dan) Luki Goshi is opgericht op 1 Februari 1982
Vice-voorzitter: Loek Biesbrouck (5e dan) Lid Judobond Nederland D2SL394
Secretaris/Penningmeester: Frank KraamwinkelKamer van Koophandel 34185499
Algemeen bestuurslid: Cor Zijlstra (3e dan) ING Bank rekening NL47 INGB 0009 5142 92
Algemeen bestuurslid: Tim Hoogervorst

Klik hier om ons een mailtje te sturen als je een algemene vraag hebt.
Klik hier om de penningmeester een mailtje te sturen.
Hier staat ons inschrijfformulier

Verenigings reglement

1. Inschrijven
a) Een adspirant-cursist krijgt drie (3) gratis proeflessen.
b) De inschrijvingsduur is minimaal drie (3) maanden.
c) De inschrijving loopt stilzwijgend door, behoudens d.
d) Uitschrijving kan uitsluitend geschieden bij de penningmeester.
e) Uitschrijving moet minimaal 1 maand voor het verstrijken van de laatste contributietermijn zijn gedaan.
f) Bij uitschrijving vervalt de betalingsverplichting met ingang van de eerstvolgende betalingstermijn waarvoor is gekozen.
g) Er is geen recht op restitutie van de contributiegelden als uw kind eerder stopt dan de laatste contributietermijn.
h) Als er geen plek is bij de judolessen, kunt u op de wachtlijst worden geplaatst. Wij vragen u om expliciet te bevestigen dat u op de wachtlijst wilt worden geplaatst.
i) Kleuters kunnen maximaal 1 maand voor de 4e verjaardag worden ingeschreven op de wachtlijst.

2. Contributie bepalingen
a) Luki Goshi is een vereniging zonder winstoogmerk.
b) De contributie wordt jaarlijks tijdens de jaarvergadering in maart vastgesteld.
c) De contributie heeft betrekking op de afzonderlijke judolessen.
d) De cursist heeft recht op één judoles per week.
e) Luki Goshi is gesloten op officiële feestdagen en gedurende vakanties van de regionale, openbare lagere scholen.
f) Ons verenigingsjaar loopt van 1 april tot en met 31 maart; u wordt voor minimaal 3 maanden lid;
g) De contributie is berekend over 52 weken in een jaar, waarvan 10 weken officiële basisschoolvakantie; u betaalt dus gewoon door tijdens de vakanties;
h) De contributie is per vooruitbetaling verschuldigd volgens de tabel zoals gepubliceerd op deze website www.lukigoshi.nl.
i) U krijgt een factuur met de betalingsdetails thuisgestuurd.
j) Bij achterstand ontvangt u eenmaal een herinneringsbrief, waaraan verbonden een betalingstermijn van uiterlijk 7 dagen.
k) Indien uw betaling uitblijft betaalt u per maand 5 euro extra aan contributie met daarbovenop 15 euro administratiekosten.
l) Eventuele overige kosten verbonden aan i, zoals gerechtelijke of buitengerechtelijke kosten, zijn voor rekening van de cursist cq wettelijke vertegenwoordiger.
m) Nieuwe leden betalen éénmalig een inschrijfgeld van 15,00 euro;
n) U betaalt een maandtarief (kwartaal/3) tot het eerst volgende kwartaal ingaat;
o) Na storting eerste betaling ontvangt het nieuwe lid het rug-embleem van de vereniging om op de rug van het judopak te naaien (ook los te koop à 5,00 euro);
p) Luki Goshi kent een kortingsregeling (20%) voor een tweede (of meerdere) kind(eren) uit hetzelfde gezin en een kortingsregeling (20%) voor Studenten en Stadspashouders;
q) De kortingen zijn éénmalig van toepassing, er wordt geen korting op korting verleend; een tweede kind uit een gezin met Stadspas krijgt dus GEEN dubbele korting.
r) Er is geen kortingsregeling voor het kleuterjudo. Kleuters die met de jeugd meetrainen betalen het normale jeugdtarief.
s) Luki Goshi werkt samen met het
Jeugd Sport Fonds Amsterdam;


3. Examenvoorwaarden
a) Luki Goshi neemt in de regel 2x per jaar examens af om de leerling te laten bewijzen dat hij/zij de kennis en kunde heeft voor het verkrijgen van een hogere slip of hogere band.
b) Examens worden in de regel vlak voor de Zomervakantie en vlak voor de Kerstvakantie afgenomen
c) Alle verschuldigde contributies moeten voor het examen zijn betaald, anders kan uw kind niet meedoen met het examen.
d) Bij foutieve of onleesbare gegevens, kost het maken van een nieuw diploma 5,00 euro.
e) Het is niet mogelijk op een andere dag examen te doen, zoals bijvoorbeeld tijdens de lessen.
f) Bij niet opkomen voor het examen is er geen recht op geld teruggave en/of recht op een andere mogelijkheid om examen te doen.
g) De leerling dient minimaal 2/3 (tweederde) van de lessen sinds het laatste examen te hebben gevolgd om deel te mogen nemen aan het volgende examen.
h) De leraar bepaalt uiteindelijk of een leerling voldoende voortgang heeft geboekt om een examen af te kunnen leggen.
i) De leraar bepaalt op basis van de vorderingen van de leerling voor welke slip of band er examen kan worden afgelegd.
j) Judoka's die hun blauwe en/of bruine band willen halen moeten kennis hebben van het Nage No Kata. Voor de blauwe band moet de leerling de 1e serie kennen, voor de bruine band de 1e en de 2e serie. Zonder het volgen van de katalessen kunnen de examens dus niet worden afgelegd!

4. Aansprakelijkheid
a) De vereniging is niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen van de cursist en/of schade aan eigendommen en/of zoekgeraakte eigendommen.
b) Schade toegebracht aan materiaal van de vereniging komt voor rekening van de daarvoor aansprakelijke cursist.
c) Minderjarige cursisten kunnen alleen worden ingeschreven door de ouder(s) of wettige vertegenwoordiger(s).

5. Lidmaatschap J.B.N.
a) Leden van Luki Goshi zijn niet automatisch lid van de Judo Bond Nederland. U dient zelf dit lidmaatschap aan te gaan.
b) Voor het deelnemen aan Bonds-examens, toernooien, sportdemonstraties, bondscursussen en zomerkampen e.d. is lidmaatschap van de Judo Bond Nederland verplicht.
c) Alle door de J.B.N verleende klassificaties en graduaties zijn nationaal en internationaal erkend; cursisten afkomstig van andere instellingen en in het bezit van klassificaties/graduaties, behoren een overschrijfformulier en bondspaspoort te overleggen. Alleen door de J.B.N. erkende klassificaties en graduaties worden erkend of overgenomen.
d) Luki Goshi is gebonden aan de statuten, huishoudelijke reglementen en bestuursbepalingen van de J.B.N, gevestigd te Nieuwegein, Blokhoeve 5, Postcode 3438 LC. Voor vragen of opmerkingen betreffende het bondslidmaatschap gelieve rechtstreeks contact op te nemen met de J.B.N.

6. Overige bepalingen, cursisten:
a) zijn voor aanvang van de sportactiviteiten aanwezig, gekleed in schone budogi, met een schoon en verzorgd lichaam (korte nagels, verzorgde haardracht), en in sobere conditie.
b) volgen tijdens de les de instructies van de leraar(-assistent).
c) die deelnemen aan selecties, districts- en landelijke wedstrijden dienen in het bezit te zijn van een geldige, medische sportkeuringskaart danwel van een gelijkwaardige aantekening daarvan in het bondspaspoort.
d) zijn gebonden aan de statuten, het verenigings reglement en het judo reglement van Luki Goshi.
e) houden zich binnen en buiten Luki Goshi aan de budo-etiquêtte en gedragen zich als waardige sportlieden.
f) die zich schuldig maken aan wangedrag kunnen tijdelijk of voorgoed de deelname aan sportacitiviteiten worden ontzegd, zonder daarbij afbreuk te doen aan hun lopende financiële verplichtingen.

Designed for 1024x768. Copyright ©2019 [FK]. Alle rechten voorbehouden.