Judovereniging Luki Goshi Amsterdam
Home page
Verenigingsinformatie
Contributie
Judo reglement
Trainingslokatie en tijden
Privacy policy
Kawashi Systeem
Kyu graden (banden) en examens

Privacy policy

Luki Goshi hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.

Luki Goshi houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: - uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;
- verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
- vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
- passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
- geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
- op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Luki Goshi zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via info@lukigoshi.nl.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen niet uit, dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Persoonsgegevens
Luki Goshi vraagt en bewaart een aantal persoonsgegevens van haar leden (en eventueel wettelijke vertegenwoordigers) om de contributie vast te kunnen stellen, de contributiefactuur te kunnen versturen en om te bepalen wanneer een lid in aanmerking komt voor een overstap naar een oudere groep. U kunt te allen tijde deze gegevens opvragen via bovengenoemd mailadres. Wij vragen u om de volgende persoonsgegevens:
- voornaam
- achternaam
- geboortedatum
- adres
- telefoonnummer
- emailadres

Minderjarigen
Luki Goshi verwerkt alleen gegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) mits daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven dor de ouder(s), voogd(en) verzorger(s) of wettelijke vertgenwoordiger(s).

Recht op inzage, rectificatie en verwijdering
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens, welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons, of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Maatregelen
Luki Goshi heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de aan haar toevertrouwde persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatig gebruik. Onder anderen:
- Alle personen die namens Luki Goshi van uw persoonsgegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
- Onze bestuursleden, medewerkers en vrijwilligers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
- Wij hanteren adequate (toegangs)beveiliging op de door ons gebruikte systemen.
- Wij maken regelmatig backups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische problemen, de backups zijn uiteraard adequaat beveiligd.
- Wij testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.

Delen van persoonsgegevens met andere partijen
Luki Goshi deelt de persoonsgegevens niet met derden, ook niet met de Judo Bond Nederlands (JBN). Voor inschrijving als lid van de JBN is het lid of de wettelijke vertegenwoordiger zelf verantwoordelijk. Luki Goshi vernietigt de aan haar toevertrouwde persoonsgegevens uiterlijk 12 maanden na het beëindigen van het lidmaatschap.

Foto's en films
Luki Goshi plaatst af en toe foto's en filmpjes op Facebook: https://www.facebook.com/lukigoshi. Door lid te worden gaat u akkoord met het plaatsen van deze foto's en filmpjes, genomen tijdens de lessen, de examens of de toernooien. Mocht u om welke reden dan ook een foto of filmpje willen laten verwijderen, neemt u dan contact met ons op.

Designed for 1024x768. Copyright ©2018 [FK]. Alle rechten voorbehouden.